Formularz reklamacji

Pobierz formularz reklamacji

 

 

..................., dn............. 20.... r

REKLAMUJĄCY:

Imię i Nazwisko ......................................

 

Nazwa:…………………………………………………………

 

Adres: ..................................................

Adres c.d : ............................................

email: ...................................................

 

tel. .......................................................

Data nabycia towaru .......................................................

Nazwa towaru.................................................................

Nr zamówienia ................................................

Ilość reklamowanego towaru …… ……....szt. po................zł

 

 

Ogólna wartość towaru …..…………………….zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI: opis wad

 

………………………………………………………………......................................................................

 

………………………….…………………………………………………………………………………….............................

 

......………………………………...........................................................................................

 

Kiedy wady zostały stwierdzone .........................................

 

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości zamawianego towaru przelewem na mój rachunek bankowy

 

Nr..rachunku..........................................................................................................

 

Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane/ Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

 

 

 

………………………………….......(czytelny podpis reklamującego)

 

Pobierz formularz reklamacji